promocions anteriors
Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 7 habitatges i aparcament soterrat al c/ Batle Bartomeu Ordinas cantonada c/ Bartomeu Fiol Cosme, Consell. Any de construcció 2.007.